szechenyi plusz

MFP logo PANTONE

top projekt

Óvoda
Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

Partnereink

Nyugat-Mecseki TIT nymtit

Rafz

rafz

generali

Óvodánk bemutatása

ovoda

A mi óvodánk

Az óvoda a falu központjában, könnyen megközelíthető helyen épült.

Családi ház jellegű, mely áll egy csoportszobából, öltözőből, melegítőkonyhából, irodából valamint az ezeket összekötő folyosókból.

Jelenleg 2 óvodapedagógus,1 dajka óvodánk személyzete. A gyermeklétszám egy vegyes életkorú csoportban 20 – 25 fő körül alakul.

A szülőkkel nagyon jó a kapcsolatunk, mindenben számíthatunk rájuk. A Szülői Szervezet aktívan közreműködik.

A mi hitvallásunk

Érezd jól magad,

légy önmagad”

Vagyis, hogy érezzük jól magunkat együtt egy olyan kis közegben, melyet átsző a szeretet, a nyugalom, az egymással törődés elve, biztosítva az egyéni képességek kibontakozását, a vegyes életkorú gyermekcsoportban.

A vegyes életkorú csoportok előnyeit a következőkben látjuk:

 • Életszerűbb, családiasabb az ilyen összetétel

 • A kicsik beilleszkedése hamarabb lezajlik, segítik a testvérek és a nagyobbak a kapcsolatteremtést

 • A csoportban már meglévő szokásrendszer, hagyományok, társas kapcsolatok fokozzák a kisebbek biztonságérzetét

 • A testvérek, barátok, ismerősök egy csoportba kerülnek

 • Megteremtődnek az utánzás, a modellkövetés feltételei a gyerekek között

 • Eredményesebb a szociális tanulás, felgyorsul az önállóság fejlődése

Minden gyerek számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy személyisége kibontakozhasson. Minél többféle tevékenységet biztosítunk, annál nagyobb a lehetősége minden gyermeknek, hogy megtalálja és kiválassza azt a saját számára örömet jelentő tevékenységet, amin keresztül személyisége kibontakozhat, fejlődhet.

A mi programunk

Helyi nevelési programunk elkészítésekor törekedtünk arra, hogy az óvodáskorú 3-7 éves kisgyermekek „mozgalmas” mindennapjaiban a harmónia, a derű, a szeretetteljes gondoskodás, a biztonságérzet kialakítása központi helyet kapjon. Szívesen játszó, játszva „tanuló” gyerekeket neveljünk a mese, vers, játék, mozgás különböző színtereivel, a kétnyelvű nevelés sokféle lehetőségét is beleszőve.

Helyi nevelési programunk fő irányvonala német nemzetiségi kultúra ápolása a naponta alkalmazott nyelvi játékokkal, nemzetiségi hagyományok felelevenítésével. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre a környezetvédelem fontosságára is.

A mi céljaink

A gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, nyugodt, családias légkörben, az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Változatos, sokszínű tevékenységek szervezése, melyekkel a nemzetiségi hagyományokat, óvodai életünk mindennapos részévé tehetjük.

Humánusan gondolkodó, egymást tisztelő, szerető, segítő gyermekek nevelése, akik szűkebb és tágabb környezetükben jól el tudnak igazodni, akik szeretik, ismerik, védik környezetüket és nyitottak a körülöttünk lévő világ apró csodáira.

A mi programunk küldetésnyilatkozata

 • Azonosuljunk a program alapelveivel, kiindulási pontjaival, céljaival!

Csak akkor tudjuk programunkat megvalósítani, ha hisszük a benne foglaltakat, és aktívan részt veszünk megvalósításában.

 • Teremtsük meg a gyermekek nyugodt, boldog, biztonságos környezetét!

A gyermekek törődésre, szeretetre, megértésre vágynak, és arra hogy odafigyeljünk rájuk. Csak akkor lehet hiteles az óvónő-gyermek közötti kapcsolat, ha ezeket megvalósítjuk!

 • Tapintatosan, de őszintén foglalkozzunk a szülőkkel!

Legyen személyes, meghitt kapcsolatunk a szülőkkel. Minél többet mondjunk el nekik „szemünk fényéről”, gyermekükről!

 • Tudjunk együtt nevetni, felfedezni, rácsodálkozni!

Ha képesek vagyunk együtt örülni, a világ apró csodáit együtt felfedezni, ezekre rácsodálkozni, „elvethetjük” gyermekeinkben az érdeklődés, felfedezés örömének magvait!

 • Ami nekünk a program által megszabott kötelesség, az a gyermeknek sokféle élmény, tevékenység, és főleg játék!

Ha mi erre gondolunk a tanulási folyamatban, akkor a gyermekeket eljuttatjuk az értékekkel való azonosulásig. Játszva, tevékenykedve tanulni, szemlélődve tapasztalni, felfedezni a világot!

 • Törekedjünk arra, hogy a sokféle, sokszínű tevékenységhez a sokféle anyagot, eszközt, biztosítani tudjuk!

Ha aktivizáljuk a gyermekeket, szülőket, és közösen gyűjtögetünk, valamint felhasználunk mindennemű segítséget, akkor mindig lesz a tevékenységekhez anyag, eszköz. Az óvónők egyéni ötleteiket is megvalósíthatják egy-egy eszköz elkészítésével! – Fenntartóink jóvoltából, költségvetésünk segíti programunk megvalósítását. Mindemellett minden pályázati lehetőséget kiaknázunk eszközparkunk bővítésére, feltételeink javítására.

 • Környezetünk legyen szép és gondozott!

A szép környezet mindenki számára fontos. Nem csak a külvilágnak szól, hanem jelzi belső igényességünket is!

 • Tudjuk, hogy mivel tartozunk magunknak, a programnak, a szűkebb és tágabb környezetünknek!

Legyünk tudatosak, de merjünk újítani, ne ragaszkodjunk a régi elavult sémákhoz. Legyen jó a kapcsolatunk a fenntartóval, az iskolával, a község lakosságával.

 • Törekedjünk a legjobb minőség elérésére!

A minőségi munka minősít minket, a programot és dicsérheti óvodánkat.

 • Tudjuk, hogy mivel tartozunk magunknak, a programnak, a szűkebb, tágabb környezetünknek.

Ungváriné Kapronczai Ágnes /Ági néni/ német nemeziségi óvodapedagógus

Scherdán Zoltánné /Ildi néni/- Intézményvezető